Etik och värderingar

På Hero Sverige vill vi främja mångfald. Vi står för värderingar om lika värde, professionalism och öppenhet. Vi vill utveckla det svenska flyktingmottagandet med mer medmänsklighet, snabbare etablering i samhället och på arbetsmarknaden med ett bättre tillvaratagande av nyanländas kompetens.

Vi har anställda från många olika nationaliteter och kulturer och pratar många olika språk. Vi vill ta tillvara på detta och skapa en inkluderande verksamhet och få en mångkulturell arbetsmiljö.

Kärnvärderingarna i Hero är öppenhet, likavärde och professionalitet. Det representerar alltid de centrala värderingarna som våra anställda identifierar sig med och beskriver företagets personlighet.

Öppenhet

Vi tar emot människor, vi möter och umgås med varandra på vår arbetsplats och intresserar oss. Vi försöker att förstå och lägga vikt vid varandras historia, resurser, önskemål och behov.
Vi lär av den kunskap nya människor för med sig och använder den i organisationen. På våra asylboenden har de boende inflytande och medverkar i verksamheten.
På våra utbildningar och våra kurser blir varje enskild student sedd. Mottagarna av våra tjänster upplever engagemang, tillgänglighet och god kommunikation från beställning till leverans. Vi är tillmötesgående och vänliga, öppna för samarbete och toleranta i möten med alla människor oavsett etnisk bakgrund, funktionsförmåga, kön, sexuell läggning, ålder eller religion.

Likavärde

Vi är alla olika och har rätt att vara det. Vårt arbete präglas av respekt för varje enskild individs grundläggande egenvärde. Vi rekryterar anställda med olika bakgrund och vill att personalen ska komplettera varandra på ett bra sätt. Både chefer och anställda ser olikheter som en styrka i organisationen. Vi arbetar för att medarbetare och mottagare av våra tjänster ska känna trygghet, empati, respekt och lika möjligheter. Likabehandling och rättvisa är viktigt i vårt arbete, men vi ska även se till den enskilda individens rättigheter och behov.

Professionalitet

Vi sätter stor vikt vid professionalitet. Vårt arbete grundar sig i kunskap som vi delar och vidareutvecklar. Vi är angelägna om att ha kvalitet i alla arbetsprocesser och arbetar efter gemensamma standarder samt utvecklar gemensam förståelse för konstruktiva lösningar. Etiska dilemman diskuteras med närmaste chef eller under personalmöten/handledning tillsammans med arbetskollegor.

Vi visar omsorg och upprättar en god kontakt med mottagare av våra tjänster. Vår relation till boende eller kursdeltagare är professionell och ej privat. Detta för att ömsesidigt skydda personal, boende och mottagare av våra tjänster, för att alla ska känna sig trygga i att de ingen arbetar för egen agenda. Det betyder bland annat privata eller sexuella relationer mellan anställda och boende/mottagare av våra tjänster ej är tillåtna. Våra samarbetspartners ska kunna lita på oss och känna oss som positiva, professionella och lösningsorienterade.


Dela: