Hero Sveriges kommentar till Uppdrag granskning

Vad är det som har hänt? 

Onsdag den 2 november sände SVT Uppdrag granskning ett program där man granskar Göteborgs stads agerande under 2015 års flyktingkris. I sammanhanget förekommer ett antal uppgifter som rör Hero och som är missvisande. Vi har delgett flera viktiga fakta som inte är med i programmet. De svar som vi redovisar här har även skickats till Uppdrag granskning, men efter att vi sett programmet kan vi konstatera att våra svar inte redovisas.

Enligt Uppdrag gransknings reportage har Hero Sverige  genom nära relationer med tjänstemän på Göteborgs stad fått avtal värda 140 miljoner och hjälp att tjäna pengar på obelagda flyktingplatser?

Hero Sverige har inte fått avtal värda 140 miljoner kronor. Eftersom avtalen med Hero Sverige var anpassade till Göteborgs stads behov av asylboenden kommer det verkliga värdet av avtalen att bli runt 30 miljoner kronor totalt.

Det finns heller ingen koppling mellan Hero Sveriges rekryteringar och de avtal som träffats med kommunen.

 Vad innebar de ändringar som gjordes i avtalet?

  • Det ursprungliga avtalet slöts den 1 november 2015 med en första angiven avtalsperiod på ett år, med förlängning i ett år till efter utvärdering. Dock kunde avtalet sägas upp först efter ett år. Uppsägningstiden var sex månader. Avtalet hade därför varit giltigt fram till den 30 april 2017.
  • Det justerade avtalet knöts till den ersättning Migrationsverket betalar till kommunerna vilket innebär att kommunen inte behöver betala för tomma platser. I och med att den ersättningen upphör den 31 mars 2017 kommer inga skattemedel överhuvudtaget att gå till Hero Sverige efter det och avtalet kan upphöra då.
  • Anledningen till att avtalet justerades var att anpassa det till Göteborgs stads genom att ersatta platser för ankomstboende med platser för asylboende.

Det reviderade avtalet innebär färre platser, lägre kostnad per plats och möjlighet att säga upp avtalet i förtid.

Avtalet innebar att skattebetalarna fick betala för dyra avtal med Hero Sverige? 

Inte en krona har betalats, eller kommer att betalas ut, från Göteborgs kommunala budget till Hero Sverige. Detta eftersom avtalen mellan Hero Sverige och Göteborgs stad är knutna till den ersättning som Migrationsverket betalar kommunerna för asylboende.

Den sista handen vid det aktuella avtalet lades vid avtalet den 13 juni, efter det att Hero Sverige inlett samtal om anställning med den ansvariga chefen på kommunen?

Detta är vilseledande eftersom det dokument som syftas på är en administrativ åtgärd i samband med diarieföring och att avtalet förs in i avtalsdatabasen. Till utformning och innehåll var avtalet klart i början av maj och ändrades därefter inte.

Hur hanterades anställningen?

Den 20 maj kontaktade personen av en rekryteringsfirma, den 23 maj hade kandidaten och rekryteraren ett möte vilket ledde till en intervju med VD och regionchef på Hero Sverige den 3 juni. Den följande veckan presenterades tre skriftliga referenser som alla rekommenderade den tilltänkta för tjänsten som operativ chef. Den 14 juni erbjöds kandidaten jobbet som operativ chef och avtal skrevs. Under uppsägningstiden togs ett offentligt beslut om att den rekryterade personen i sitt arbete på kommunen inte skulle arbeta med arbetsuppgifter som rörde relationen till Hero.

Hero har strävat efter att göra vinst på tomma flyktingplatser?

Hero Sverige har konsekvent strävat efter att ta ansvar genom att knyta avtal till ankommande och Migrationsverkets ersättning, vi har avstått från att ta betalt tomma platser och vid tre tillfällen, den 1 mars, den 9 augusti och den 22 september, tagit initiativ till att avtalen ska ändras för att undvika tomma platser. I boendet figurerar Heros boende i Ljungskile som stått tomt. Öppnandet senarelades med sex månader efter önskemål från Göteborg och kommunen betalade då bara hyreskostnaden. Därefter valde Hero Sverige att inte ta betalt för de tomma platserna där, trots att avtalet möjliggjorde detta.  Detta har framgått av Uppdrag Gransknings egen research, men man har valt att inte redovisa den delen.

Varför har inte Hero Sverige ställt upp för intervju med Uppdrag granskning?

Hero Sverige har valt att inte ställa upp på intervju i Uppdrag granskning, däremot har vi samarbetat aktivt och öppet för att förse redaktionen med fakta och svar. Dessa har i mycket liten utsträckning presenterats i programmet.

Hur ser det ut på boendet i Lerum nu?

Vi har påbörjat en minskning av personalstyrkan och boendet utvecklas efter Göteborgs  stads behov.

Hur ser det ut på boendet i Ljungskile nu?

Hela personalen är varslad och har slutat och verksamheten på boendet är avvecklad.

Dela: